Дяволът и царският син (по народна приказка) - I част

Автор : Елисавета Багряна

Източник : Списание "Детска радост"

Отзиви : Разгледайте прекрасните илюстрации на Вадим Лазаркевич.


Едно време дяволът ходел по земята и пакостял на хората.

Веднъж той се престорил на старец и тръгнал по широкия път, който водел към столицата на едно царство. В същото време царският син се връщал от обиколка. Когато минал с коня си край дявола, тоя изохкал силно и се тръшнал до нозете на коня. Царският син помислил, че той блъснал стареца, скочил от коня и го вдигнал. Но дяволът се преструвал, че го боли и все пъшкал. Тогава царският син му рекъл:
- Прости ми дядо. Аз не те забелязах. Сам не зная, как те съборих. Но аз ще те закарам в града, ще те излекувам и ще ти се отплатя за грешката си.

Царският син качил дявола на коня, а сам хванал юздите да го води. Но до столицата било още далеко. Вървели, вървели - царският син ожаднял. Скоро видял един кладенец край пътя и се отбили да пият вода. Но нямало кофа, а водата била дълбоко. Тогава дяволът казал:
- По стената на кладенеца има стълба. Слез по нея и се напий.

Царският син влязъл в кладенеца. Дяволът скочил бързо от коня, захлюпил кладенеца с капака и сложил отгоре един много голям камък. Момъкът бутал, бутал с всички сили, - не може да отвори капака. И почнал да се моли на дявола:
- Дядо, моля ти се, отвори ми да изляза. Ще те наградя богато.
Дяволът се подсмихнал и попитал:
- С какво ще ме наградиш?
- Ще ни дам торба злато.
- Не ми трябва злато.
- Ще ти построя мраморни палати.
- Не ми трябват.
- Ще те направя пръв велможа в царството.
- И това е малко.
- Е, какво искаш тогава?
- Искам аз да бъда царски син, а ти да ми бъдеш слуга.
- Как може да стане това! - зачудил се царският син. - Нали баща ми и целият народ ме познават.
- Ти за това не се грижи, - казал дяволът. - Аз ще се направя също като тебе. Ти само трябва да се закълнеш, че докато съм аз жив, никому няма да кажеш, какво е станало. Ако не си съгласен, аз ще те оставя да умреш тук, в кладенеца.

Царският син нямало какво да прави. Съгласил се и се заклел. Тогава дяволът отворил капака на кладенеца и царският син излязъл. Дяволът облякъл неговите дрехи и се преобразил също като него. А царският син преправил като слуга.

И пак тръгнали: дяволът - царски син, на коня, а царският син - слуга, след него пеша. така стигнали до столицата и се настанили в двореца.

Но дяволът все се страхувал, че момъкът ще открие някому тайната, и все мислел, как да го погуби.
Един ден той му заповядал:
- Искам да ми донесеш вода от "Мъдрото езеро". Казват, че който пиел от тази вода,ставал по-мъдър от всички.
И царският син тръгнал, макар да знаел, че който отидел там, не се връщал вече.
Дяволът пратил с него още двама слуги - да гледат, да не би да му донесе друга вода.